Novas

Plan de Compras do Banco Africano de Desenvolvemento para o ano 2023

Os plans de compras dos bancos multilaterais refírense á estratexia que utilizan estes bancos para adquirir bens e servizos necesarios para levar a cabo as súas operacións e proxectos en distintas partes do mundo.

Estes plans de compras son importantes non só porque permiten aos bancos multilaterais adquirir os bens e servizos necesarios para levar a cabo os seus proxectos, senón tamén porque fomentan a transparencia, a competencia e a eficiencia no proceso de adquisición. Desta maneira, garántese que os recursos dos bancos multilaterais utilícense de maneira eficaz e maximícese o seu impacto no desenvolvemento dos países en desenvolvemento.

Neste caso en concreto, o Banco Africano de Desenvolvemento ten publicado o seu Plan de Compras anual para o ano 2023. Este plan preséntase como unha gran oportunidade para aquelas empresas galegas que estean interesadas en participar en procesos de licitación aberta con este organismo.

É importante ter en conta que este plan de adquisicións ten por obxectivo sensibilizar aos posibles Licitantes que estean interesados en facer negocios co Banco e coñecer que oportunidades se atopan dispoñibles. Do mesmo xeito, ao tratarse dun plan de adquisicións estas poderían verse sometidas a variacións. Todas as adquisicións enumeradas estímanse por encima de UA (Units of Account) 50.000.